O Fundacji

Fundacja została powołana do życia 28 lipca 2017 r. Fundatorem Fundacji Akademia Sportu Górnika Łęczna jest Klub Górnik Łęczna S.A. Fundacja powstała po to, aby wspierać młodych sportowców Górnika Łęczna i zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju. Fundacja realizuje również takie cele jak:

  a) upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu
  b) wspieranie właściwego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez promocję aktywnego i zdrowego trybu życia, w oparciu o pozytywne wartości stojące za społeczną rolą sportu oraz wychowania fizycznego
  c) wspieranie młodych talentów z dziedziny sportu i dbanie o stworzenie im optymalnych warunków do dalszego doskonalenia
  d) wszechstronne propagowanie idei sportu wśród dzieci i młodzieży
  e) prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie poprawy warunków oraz jakości życia, w szczególności dzieci i młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej
  f) prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej, oświatowej, głównie w zakresie szkół mistrzostwa sportowego
  g) wyrównywanie szans w dostępie do edukacji
  h) tworzenie nowoczesnych modeli i zasad zarządzania szkołami